top of page

TERMA DAN SYARAT

 

LAMAN WEB RIDAM RESOURCES


PERJANJIAN INI dibuat antara ANDA ("anda" atau "Wakil") dan RIDAM RESOURCES ("RIDAM").Ia berkuat kuasa pada masa ini dan selepas ini bila berurusan dengan RIDAM sebaik anda melayari laman web RIDAM, dengan ini  mengesahkan bahawa anda telah membaca, memahami dan menerima syarat-syarat yang disenaraikan.

 

 1. Kelayakan
Wakil mestilah lebih daripada lapan belas (18) tahun dan hendaklah memastikan bahawa butir-butir / beliau, sebagaimana yang diperuntukkan untuk RIDAM pada pendaftaran atau pada bila-bila masa selepas itu, adalah betul, lengkap dan terkini.


2. Harga Belian

Wakil tersebut HANYA layak untuk harga yang dinyatakan oleh RIDAM untuk produk-produknya. Butiran harga yang dinyatakan dari semasa ke semasa boleh didapati di laman web RIDAM.


3. Ejen Jualan
Ejen produk RIDAM yang sah HANYA DIAKUI melalui persetujuan pendaftaran terus dengan RIDAM. Pendaftaran melalui ejen yang dilantik atau tidak dilantik TIDAK DIAKUI dan TIDAK DIPERTANGGUNGJAWAB untuk menanggung liabiliti oleh RIDAM dalam semua urusan dan masalah.

 

4. Harga Jualan

Ejen Jualan RIDAM yang dilantik HANYA SAH menjual produk dengan harga yang dinyatakan oleh RIDAM. Waki dengan ini bersetuju untuk dihalang menjadi atau mengakui sebagai Ejen Jualan RIDAM jika menyalahi syarat harga yang ditetapkan oleh RIDAM.


5. Pembayaran untuk Produk
Bayaran produk HANYA boleh dibuat samada melalui tunai, deposit tunai atau online sahaja pada RIDAM atau Ejen Jualan RIDAM. Sistem jual-beli produk yang SAH adalah bayar dahulu sebelum menerima produk melalui saluran bayaran yang dinyatakan dalam laman web RIDAM. Bayaran HUTANG atau BERKALA tidak SAH untuk urusan belian produk RIDAM dan RIDAM atau Ejen Jualan RIDAM berhak tidak menyimpan stok produk yang dipesan.

 

6. Penghantaran

RIDAM atau Ejen Jualan RIDAM berhak memilih khidmat agensi penghantaran tanpa persetujuan Wakil. Kos penghantaran produk yang dibeli ditanggung sepenuhnya oleh Wakil mengikut harga yang dinyatakan oleh RIDAM. Penghantaran produk HANYA dibuat selepas 3 hari bekerja pengesahan bayaran. Sebarang kerosakan yang diterima melalui khidmat agensi penghantaran tidak ditanggungjawab oleh RIDAM atau Ejen Jualan RIDAM.

 

7. Kesan Penggunaan Produk

Penggunaan produk RIDAM adalah tanggungjawab Wakil sepenuhnya. RIDAM hanya BERHAK menerima maklum balas Wakil sebagai penambah-baikan produk-produk RIDAM.
 

8. Penggunaan  Laman Web RIDAM
Dengan menggunakan laman web RIDAM,  Wakil menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat Penggunaan laman web ini dan dengan semua terma dan syarat lain, dasar, prosedur dan / atau peraturan yang dicatatkan di atasnya oleh RIDAM daripada semasa ke semasa, di mana semuanya dianggap sebagai sebahagian daripada Perjanjian ini dan Wakil untuk mentadbir hubungan antara Wakil dan RIDAM.
 

RIDAM, mengikut budi bicara mutlaknya, boleh membuat perubahan kepada laman web RIDAM dan kepada mana-mana kandungannya dengan menyiarkan perubahan tersebut dalam talian. Wakil hendaklah memastikan kesedaran / beliau dalam perubahan tersebut dengan sentiasa menyemak / e-mel beliau dan sentiasa mengkaji laman web. Penggunaan berterusan laman web berikut apa-apa perubahan boleh dianggap sebagai penerimaan perubahan dan perjanjian oleh Wakil yang akan menjamin pemberian itu.


9. Penguatkuasaan
Jika mana-mana peruntukan Perjanjian Wakil ini menyalahi undang-undang, tidak sah atau untuk apa-apa sebab tidak boleh dikuatkuasakan, ketidaksahan peruntukan itu tidak akan menjejaskan kesahan dan kebolehkuatkuasaan peruntukan yang tinggal.
 

Kegagalan RIDAM untuk mengambil apa-apa tindakan berkenaan dengan pelanggaran mana-mana peruntukan Perjanjian Wakil ini dan ia tidak merupakan penepian penguatkuasaan RIDAM.
 

10. Penamatan
Selain apa-apa hak berkanun yang Wakil mungkin terpaksa menarik diri daripada Perjanjian ini, Perjanjian ini boleh ditamatkan pada bila-bila masa oleh mana-mana pihak memberikan notis bertulis / talian media mengenai penamatan kepada pihak yang satu lagi.


11. Bahasa
Perjanjian ini telah disediakan dalam Bahasa Melayu. Sekiranya berlaku percanggahan antara teks-teks dalam pelbagai bahasa, teks bahasa Melayu akan diguna pakai.


12. Undang-undang dan Bidang Kuasa
Perjanjian ini hendaklah ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan sebarang pertikaian akan diputuskan hanya oleh mahkamah Malaysia.
 

Butiran RIDAM:
RIDAM RESOURCES. No.16, PT5982, Taman Intan Geliga Besar, 24000 Kemaman, Terengganu.

 

bottom of page